رفتن به محتوای اصلی

دانشکده صنایع و مکانیک

دروس کارشناسی

 

 
 
رشته سر فصل دروس برنامه پيشنهادی
مهندسی صنایع(ورودی 1400 و ما قبل)
مهندسی صنایع(ورودی 1401 به بعد) جدید سرفصل صنایع1401.pdf چارت پیشنهادی مهندسي صنايع -ورودی1401 به بعد_1.pdf
مهندسی مکانیک(ورودی 1400 و ما قبل) ¤ ¤
مهندسی مکانیک (ورودی 1401 به بعد) جدید * *
مهندسی مواد ¤ ¤
مهندسی انرژی ¤ ¤