رفتن به محتوای اصلی

دروس

دروس کارشناسی ارشد

 

مقطع

رشته

سرفصل دروس

ليست دروس

مهندسی صنايع

كارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و ماقبل

مهندسی صنايع-بهينه سازی سيستم ها

مهندسی صنايع-مدل سازی سيستم های كلان

كارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و مابعد

مهندسی صنايع-بهينه سازی سيستم ها

مهندسی صنايع-سيستم های اقتصادی اجتماعی