رفتن به محتوای اصلی

دانشکده صنایع و مکانیک

دروس کارشناسی ارشد

رشته

سرفصل دروس

ليست دروس

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ¤ ¤

مهندسی صنايع-بهينه سازی سيستم ها

¤

مهندسی صنايع-سيستم های اقتصادی اجتماعی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

¤

¤