رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان

شنبه، ۳۰ شهریور ۹۸

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان ارشد دانشکده مهندسی صنایع که در تاریخ ۹۸/۷/۴ برگزار می‌شود.

نام دانشجو نام استاد دکتر رضایی نیک دکتر باقری دکتر بانکیان دکتر انضباطی دکتر حجازی دکتر رجائیان تاریخ دفاع
پریسا کوچک‌زاده داور   داور راهنما   دفاع پروپزال ۷:۳۰-۸:۱۵
ثنا دینگ کوب داور   داور راهنما   دفاع پروپزال ۸:۱۵-۹
مینا تاجریزی داور     دفاع پروپزال راهنما   ۹-۹:۴۵
فیمه علمی راهنما داور     دفاع پروپزال   ۱۰-۱۱
افروز فرهادی دفاع پروپزال   داور   راهنما   ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰

لطفاْ مطمئن شوید پرینت نسخه‌های پایان‌نامه جهت داوری در اختیار اساتید قرار گرفته باشد.

موضوع دفاع ارشد دانشجویان
مینا تاجریزی ارائه یک مدل ترکیبی به منظور کاهش احتمال شکست سیستم با استفاده از رویکردهای بهینه سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان و آزمون شتاب یافته عمر با در نظر گرفتن عدم قطعیت در میزان تنش
فهیمه علمی مدیریت ریسک با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی (مطالعه موردی: آببندهای خاکی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد)
محمد محسن علوی‌زاده زمانبندی لیگ برتر فوتبال ایران با تاکید بر کاهش فشار حمل و نقل و توالی مناسب بازی‌ها
افروز فرهادی ارائه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی دو مرحله‌ای برای انتخاب پیمانکار و برنامه ریزی پروژه‌های چند فازی
ثنا دنگ کوب کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده
پریسا کوچک‌زاده بررسی رابطه بین تعهد و انگیزش کارکنان و قابلیت تغییرپذیری سازمانی