رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مرتضی شرفی- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن ۰۰

عنوان پایان نامه:بررسی افزایش انتقال حرارت با توجه به حضور نانو سیال و مانع در یک لوله

استاد راهنما: دکتر محسن کهرم-دکتر علی جوادی

اساتید داور:  دکتر مجتبی ماموریان- دکتر علیرضا زمانی آقایی

در تاریخ 1400/12/01 روز یکشنبه ساعت 11:30 برگزار می گرد.

لینک جلسه:http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4