رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم سودابه یوسف پور- کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

عنوان پایان نامه:تشخیص کیفی و کمی حفرات در قطعات فلزی به روش جریان گردابی

استاد راهنما: دکتر سعید کهربائی

اساتید داور:  دکتر صاحب علم- دکتر مولودی

در تاریخ 1400/11/27 روز چهارشنبه ساعت 17:00 برگزار می گرد.

لینک جلسه:http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4